Skip to main content
share Share
favorite Favorite

628
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
satsanga 612
vedanta 592
soul 571
video 550
hinduism 529
vedas 524
ego 509
sadhana 505
illusion 501
who am i 474
self 466
mind 452
podcast 445
karma 440
wisdom 440
ignorance 419
yoga 412
bhakti 403
devotion 403
enquiry 389
swami 372
worship 347
religion 345
sutras 339
jiva 324
upanishad 276
god 268
retreat 268
faith 266
moksha 238
samskaras 232
kleshas 231
intellect 210
brahma 205
avidya 171
ananda 169
vindu 164
vichar 150
samadhi 149
sangha 133
raja 128
desire 124
para puja 123
feeling 122
sthiti 121
patanjali 120
jnana 119
raja yoga 119
vritti 119
breath 114
kundalini 114
pranayama 114
mindstuff 112
rama 100
bhavana 87
siddhis 43
dwesha 41
raga 41
dharma 38
sat 37
samsara 34
death 33
santosh 33
durga 30
lakshmi 30
viveka 27
chudala 26
Brahman 25
Self 25
avarana 25
mala 25
nivriti 24
pavriti 24
sakamya 21
purana 18
Prahlad 17
gita 15
jesus 15
krishna 15
shama 15
smritti 14
pashas 12
prajna 12
drishti 11
dristi 11
srimad 11
triad 11
mauna 9
chitta 8
asmita 7
manana 6
videha 6
vitala 6
AUM 5
OM 5
Vishnu 5
chit 5
sattwa 5
vishnu 5
Jesus 3
Vedas 3
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid